מדיניות פרטיות - הוט סינמה

מדיניות פרטיות

אתר HOT CINEMA

 

***הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד***

 

מדיניות פרטיות

 1. כללי:

1.1  רשת בתי הקולנוע HOT CINEMA, הוט סינמה שותפות מוגבלת,  (להלן "הרשת") מכבדת את פרטיותם של לקוחותיה, לרבות המשתמשים הנכנסים לאתר המופעל על ידה ובבעלותה – בכתובת https://hotcinema.co.il/  ו/או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת הרשת  במידע שנמסר לה על ידי לקוחותיה, הן בקופות הקולנוע, והן על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת מכירת הכרטיסים בקופות (להלן "המשתמש"), ובעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף באמצעותו.

 1.2 תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. הרשת רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר יתעדכן באתרשימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

 1.3 כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

 

. רישום והעברת מידע לרשת:

 2.1 חלק מהשירותים הניתנים דורשים את מסירת המידע האישי שלך, כאמור להלן:

 2.1.1 שם מלא, פרטי קשר, מען, פרטי אמצעי תשלום, מס' ת.ז, דרכי ההתקשרות (טלפון/דוא"ל), מידע לגבי הסרט שהזמנת, ביצוע פעולות כמנוי, לרבות באמצעות הצ'ט בוט, פניות אל הרשת וכיו"ב. מידע זה יועבר לצורך הזדהות באתר, רכישת כרטיסים ומנויים בקופות הקולנוע ובאתר, פרסום בבתי הקולנוע ועוד.  

2.1.2 בנוסף, תוכל למסור מידע למטרות ביצוע כנסים או אירועים, כגון מידע לגבי האירוע, פרטי מזמין האירוע (התקשרות ושם מלא) כמות משתתפים (לרבות ילדים) וכו', תוכל גם למסור מידע לצורך הגשת מועמדות באתר, כגון: שם מלא, פרטי התקשרות ומען, קו"ח ותנאי המשרה.

2.1.3. מידע טכני ומזהים דיגיטליים: בשימוש באתר ייאסף גם מידע טכני נוסף: סוג דפדפן, פרטים אודות מכשיר הקצה, כתובת IP, נתוני גלישה, הרגלי השימוש באתר לרבות הרגלי גלישה וצריכה. מידע זה ייאסף באמצעות 'עוגיות' (Cookies), כמפורט בסעיף 3.4 מטה.

מובהר כי אינך מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשיים. אולם, מילוי חלק מהשדות מחייב, וייתכן שללא מסירתם לא תוכל לבצע פעולות שונות באמצעות האתר, לרבות רכישת כרטיסים (להלן "מסירת המידע").

2.3המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכן, כי מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש. המידע שמסר המשתמש, אף במצב אורח וללא הליך הרשמה, וכן מידע נוסף אשר יצטבר אודותיו ופעולותיו באמצעות האתר ישמרו במאגר המידע של הרשת ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר הרשומות  ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.

 

3. איסוף ושימוש במידע:

 3.1 הרשת רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במעמד הרכישה, אף אם לא השלים אותה, ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש במסגרת מתן השירותים, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את השירותים המוצעים על-ידה, לרבות האתר (ולרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש), את התכנים המוצעים על-ידה בקופות הקולנוע ו/או באתר, למניעת הונאות, תפעול, אבטחה, גילוי תרמיות ו/או כל פעילות בלתי חוקית אחרת וכן על מנת לייעל ולנהל את הקשר עם המשתמש, וכן למטרות דיוור ישיר, גיוס מועמדים לעבודה, טיוב מידע, עריכת סקרי שביעות רצון באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי הרשת, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים עימם יש לחברה שיתוף פעולה עסקי. בנוסף, רשאית הרשת לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות, מסחריות, מחקריות וסטטיסטיות, ואף למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמש אישית.

 3.2כמו כן, רשאית הרשת לעשות שימוש במידע אשר נתקבל מאת המשתמש ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם במקרים הבאים: לניהול וייעול הקשר עם המשתמש, וכן לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע והתכנים שהרשת תציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר.

 3.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיה הרשת רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים אשר מסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של הרשת. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות, כמפורט בסופה של מדיניות זו, או באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה שתשלח אליו.

 Cookies 3.4

3.4.1 ידיעתך – השירותים באתר עושים שימוש בתוכנות צוברות מידע, בעוגיות ודומיהן – דוגמת pixels  google analytics (להלן "Cookies" ו/או "עוגיות(“ לצורך תפעולו השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בו והמידע אותו אתה מוסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לשם קבלת החלטות בנוגע לפרופיל שלך ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית השימוש בשירותים, תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות ותכנים הרלבנטיים אליך, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות, שירותיות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.

3.4.2 עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי הרשת. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, כתובת ה-IP שלך, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה של הגולש באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלש, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והרשת נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי הרשת או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

3.4.3 עשוי לעשות שימוש אף בעוגיות צד ג' – למשל עוגיות של חברת  Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics, העוזרות לנו להתאים עבורך את חווית הגלישה ו/או שימוש בכלים של חברת Facebook בהם עושה הרשת שימוש. למידע נוסף על עוגיות אלו תוכל למצוא באתר של גוגל בכתובת – Google privacy  וכן במדיניות העוגיות של פייסבוק בכתובת - Facebook privacy.

3.4.4  במידה והנך מעוניין להסיר את עצמך, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן וכמו כן להעזר בשירותי גוגל להסרה. זכור, עם זאת, כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

 

4. מסירת מידע לצד שלישי:

4.1 הרשת תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

4.1.1  על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;

 4.1.2לצורך העברתם לספקי המוצרים על מנת להשלים את פעולת הרכישה אשר ביצע המשתמש באתר (למשל ספקי סליקה);

 4.1.3בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות הוראות כל דין;

 4.1.4במקרה בו העברת פרטייך נדרשת לצורך השלמת בקשה ו/או פנייה מטעמך ו/או אספקת שירות ו/או העברת תשלום מטעמך. בהקשר זה, ידוע לך כי הרשת עושה שימוש בשירותי סליקה חיצוניים, ולשם כך ולמטרת ביצוע התשלומים והחיובים, יעשה שימוש בפרטי התשלום שתזין בפלטפורמה.

 4.1.5בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים;

 4.1.6בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין הרשת ו/או מי מטעמה;

 4.1.7בכל מקרה בו תסבור הרשת, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של הרשת, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;

4.1.8 במקרה בו תעביר ו/או תמכור ו/או תמחה הרשת ו/או מי מהחברות בה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, כולן או חלקן, לרבות כאמור העברת המידע בתוך הרשת ובין החברות הבנות השונות בה, גם במקרה של שינוי בשליטה בחברה ברשת ו/או ברשת עצמה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של נכסיה, כולם או חלקם, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

 4.2אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות הרשת להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

 

 .5אבטחת מידע:

 5.1הרשת עושה שימוש בכלי אבטחה והגנה כמקובל וכנדרש כדי להגן על סודיות ופרטיות הנתונים והמידע אשר נמסרו על ידי המשתמש, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתאימות. כך, הרשת מתעדכנת ומיישמת באופן שוטף התפתחויות טכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלה. עם זאת הרשת מבהירה, כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא אינה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרה, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של הרשת וכי ידוע למשתמש שהרשת לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

2 5. כל נושא השימוש וסליקת כרטיסי האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה אשר הינם בהתאם לתקנים בינלאומיים.

 

6. יצירת קשר בנושא פרטיות:

 6.1על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי הרשת ואף לבקש מהרשת לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל הרשת באמצעות עמוד "יצירת קשר" באתר או לחילופין ניתן לפנות לאחד מפרטי ההתקשרות המפורטים בסעיף שלהלן.

6.2. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלח דואר אלקטרוני ל- moked@hotcinema.co.il.  בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר, ופירוט מדויק של בקשתך. הרשת תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.