תקנון מבצע בחירות מרץ 2020 - הוט סינמה

תקנון מבצע בחירות מרץ 2020

ביום הבחירות שיתקיימו במועד 02.03.2020  יוצאת חברת "אלקו סינמה שותפות מוגבלת" (להלן: "HOT CINEMA" או "הקולנוע") במבצע הטבה לפיו כל הרוכש פופקורן או שתיה הנמכרת עפ"י מידות (לא בקבוקים סגורים), במזנוני הקולנוע, יהנה מהגדלה למנה אחת גדולה יותר ללא תוספת תשלום.

לדוגמא, הרוכש פופקורן קטן ומנת שתיה קטנה יהיה זכאי לקבל מנת פופקורן בינוני או שתיה בינונית ללא תוספת תשלום (לפי העניין) וכך גם להגדלה מפופקורן בינוני לגדול וכו'.

מובהר, כי מחיר ו/או סוג המנות המשולבות (תפריטים אישיים / זוגיים / משפחתיים) או המבצעים המשווקים במזנוני הקולנוע נותרים ללא שינוי.

תוקף המבצע הוא ליום הבחירות ולהקרנות המיועדות ביום זה בלבד.

במקרה של סתירה או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים מכל סוג שהוא, לרבות באמצעי תקשורת אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

המשתתף מסכים כי כל פגם ו/או עיכוב ו/או הפרעה או כל דבר בעל אופי דומה במבצע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מכוח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה ו/או שיבושים באתר HOT CINEMA או הקשור למלאי השתיה והפופקורן הנמכר במזנוני הקולנוע ו/או פגמים ושיבושים אחרים, לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יקנו למשתתף כל זכות ו/או סעד כנגד HOT CINEMA או מי מטעמה.

 

בעצם השתתפותו במבצע, המשתתף מצהיר ומסכים כי הוא קרא את הוראות תקנון המבצע וכי הוא מסכים להן, לרבות התנאים הכלולים בהן. HOT CINEMA רשאית לשנות את הוראות התקנון בכל זמן, בהתאם לשיקול דעתה הסביר והוראות התקנון כפי ששונה יחייבו את כל המשתתפים מרגע פרסומם באתר HOT CINEMA.

 

HOT CINEMA שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי בין אם מיזמתה ובין אם לבקשת אדם עם מוגבלות בהתאם לדין.  

 

ט.ל.ח